[1]
Subba Reddy, P.V. 2020. Impact of Navaratnalu on Manabadi (Nadu-Nedu / Education) in Andhra Pradesh State. Shanlax International Journal of Economics. 8, 4 (Sep. 2020), 20-28. DOI:https://doi.org/10.34293/economics.v8i4.3380.