Subba Reddy, P. V. (2020). Impact of Navaratnalu on Manabadi (Nadu-Nedu / Education) in Andhra Pradesh State. Shanlax International Journal of Economics, 8(4), 20-28. https://doi.org/10.34293/economics.v8i4.3380