Subba Reddy, P V. 2020. “Impact of Navaratnalu on Manabadi (Nadu-Nedu / Education) in Andhra Pradesh State”. Shanlax International Journal of Economics 8 (4), 20-28. https://doi.org/10.34293/economics.v8i4.3380.