Subba Reddy, P. V. (2020) “Impact of Navaratnalu on Manabadi (Nadu-Nedu / Education) in Andhra Pradesh State”, Shanlax International Journal of Economics, 8(4), pp. 20-28. doi: 10.34293/economics.v8i4.3380.