Subba Reddy, P. V. “Impact of Navaratnalu on Manabadi (Nadu-Nedu / Education) in Andhra Pradesh State”. Shanlax International Journal of Economics, Vol. 8, no. 4, Sept. 2020, pp. 20-28, doi:10.34293/economics.v8i4.3380.