சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்

ஆய்வுக் கட்டுரைகள் பிரசுரமாக நெறிமுறைகள்

UGC Approved Journal No. 40729 (Valid till 14.06.2019)

Editorial Address

S.Lakshmanan, B.E.,
Publisher
Shanlax International Journals
66, V.P. Complex, T.P.K. Main Road
Near KVB, Vasantha Nagar
Madurai-625003, Tamil Nadu, India
Phone: (0452) 4208765
Mobile: +91 9043303383
Email: editorsij@shanlaxjournals.in