சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்

மலர் 1 இதழ் 4 ஏப்ரல் 2017

திருவாசகம் காட்டும் திருவிளையாடல்கள்
முனைவர் ச.பர்வத கிருஷ்ணம்மாள்
சங்கம் மருவிய காலத்து உணவு நலம்
முனைவர் பொன். கதிரேசன்
அகநூல்களின் சுவைப்புனைவு
தெ. அகிலா மற்றும் முனைவர் சா. இராமேஷ்
புறநானூற்றில் பெருங்காஞ்சித் துறை
முனைவர் கதி. முருகேசன் (கதிர்முரு)
சிலம்பில் முல்லைநிலத் தெய்வம்
முனைவர் பெரி. அழகம்மை
நெசவுத்தொழில்
முனைவர் ஸ்ரீ.ஜெயந்தி