சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்
மலர் 1 இதழ் 3 ஜனவரி 2017
மறை மொழி
சே. செந்தமிழ்ப்பாவை
குலசேகராழ்வாரும் இராமவதாரமும்
வீ. மோகன் மற்றும் அ. பத்மமாலினி