சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்

மலர் 2 இதழ் 2 அக்டோபர் 2017

புறநானூற்றில் மகட்பாற்காஞ்சித்துறை
கதி. முருகேசன் (கதிர்முருகு)
தமிழர்களிடையே பிற மொழிக் கலப்பு: முன்னெச்சரிக்கை
இளங்குமரன் சிவநாதன், முனீஸ்வரன்குமார் & பெரங்களின்தம்பிஜோஸ்
ஐவ்வாது மலை மக்களின் ஏழு அண்ணன்மார் கதை
கதி. முருகேசன் (கதிர்முருகு) & ரே.கோவிந்தராஜ்