சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்

மலர் 4 இதழ் 3 ஜனவரி 2020

ஈழத் தமிழர்களின் வேளாண்மைத் தொழில்சார் வழக்காறுகள்
கலாநிதி சின்னத்தம்பி சந்திரசேகரம்
காளியும் பழந்தமிழரும்
முனைவர் ஆ. முத்துக்குட்டி
தமிழ் மலையாள வினையெச்சங்கள்
முனைவர் அ. ஹெப்சி ரோஸ் மேரி
உ.வே.சா.-வின் ‘என் சரித்திரம்’ சித்தரிக்கும் கல்விச் சூழல்
வெ. இரமேஷ் மற்றும் முனைவர் இரா. சிவகுமார்
தமிழில் சொற்ச்சூழல் பொருண்மை ஆய்வு
முனைவர் பா. சந்திரமோகன்