KALIDASAN, R.; JAISHREE KARTHIGA, R. K. Girish Karnad’s Hayavadana - A Setting for Sacred and Profane. Shanlax International Journal of English, v. 7, n. 4, p. 57-61, 1 set. 2019.