சிந்தனையின் சிறப்பு

  • சு இராஜேஸ்வரி முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பாரதியார் பல்கலைக்கழகம், விஷன் பார் விஷ்டம், ஆழியார்
  • முனைவர் சு பிரசாத் ஆய்வு நெறியாளர், வேதாத்திரி மகரிஷி ஆன்மீக மற்றும் உள்ளுணர்வு கல்வி நிலையம், ஆழியாறு
Published
2019-07-01
Section
Articles