சான்றோர்களின் சீர்திருத்தச் சிந்தனைகள்

  • தி சுமதி முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், வின்பார் விஸ்டம், ஆழியார், துணைபேராசிரியர், அதியமான் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, ஊத்தங்கரை
  • முனைவர் ப சக்தி குமாரவேல் நெறியாளர், வின்பார் விஸ்டம், ஆழியார், கோவை
Published
2019-07-01
Section
Articles