மொழியினூடாக உருவாக்கப்படும் ஏற்றத்தாழ்வுகளும் வேறுபாடுகளும் மாணவர்களிடையே ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கள்- ஓர் கல்வி உளவியல் பகுப்பாய்வு

  • கே எல் பாத்திமா நப்லா துணை விரிவுரையாளர் (மெய்யியல்), சமூக விஞ்ஞானங்கள் துறை, கலை கலாசார பீடம், தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை
Published
2019-04-01
Statistics
Abstract views: 138 times
PDF downloads: 0 times
Section
Articles