வஞ்சிக்காண்டத்தில் இசைக் கருவிகள்

  • பேரா. சே செந்தமிழ்ப்பாவை இயக்குநர், தமிழ்ப்பண்பாட்டு மையம், அழகப்பா பல்கலைக்கழகம், காரைக்குடி
  • தே தீபா முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்ப்பண்பாட்டு மையம், அழகப்பா பல்கலைக்கழகம், காரைக்குடி
Published
2019-04-01
Section
Articles