ஜோ மல்லூரியின் நூல்களில் உவமைகள்

  • இ வேதவள்ளி முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் (ப), தமிழ்த்துறை, அரசினர் கலைக்கல்லூரி (த), கும்பகோணம்
  • முனைவர் ந கிருஷ்ணவேணி உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, அரசினர் கலைக்கல்லூரி (த), கும்பகோணம்
Published
2019-04-01
Statistics
Abstract views: 128 times
PDF downloads: 0 times
Section
Articles