பவானி சிவகுமாரின் சிறுகதைகளில் கையாளப்பட்டுள்ள உத்திகள்

  • நாகரத்னம் சுதர்ஷினி விரிவுரையாளர், மொழிகள் துறை, சமூகவிஞ்ஞானங்கள் மற்றும் மொழிகள் பீடம், இலங்கை சபரகமுவ பல்கலைக்கழகம், பெலிகுல்லோயா
Published
2018-07-01
Section
Articles