தமிழரின் வழிபாட்டு மரபில் பல்லவர்கள் ஏற்படுத்திய தாக்கமும் புதிய கலைக் கோட்பாடும்

  • முனைவர் அ மரிய செபாஸ்தியான் உதவிப் போராசிரியர் (தமிழ்), சமூக அறிவியல் மற்றும் மொழிகள் பள்ளி, வி.ஐ.டி பல்கலைக்கழகம், வேலூர்
Published
2018-07-01
Section
Articles