பவானியின் சிறுகதைகளில் இடம்பெறும் சமூகப் பிரச்சினைகள்

  • நாசரத்னம் சுதர்ஷினி விரிவுரையாளர், மொழிகள் துறை, சமூகவிஞ்ஞானங்கள் மற்றும் மொழிகள் பீடம், இலங்கை சபரகமுவ பல்கலைக்கழகம், பெலலிகுல்லோயா
Published
2018-04-01
Section
Articles