இரட்டைக்காப்பியங்கள் காட்டும் சமுக நிலைகளில் விழுமியங்கள்

  • பா பரிதா முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை, விவேகானந்தா கலை மற்றும் அறிவியல் மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), திருச்செங்கோடு
Published
2018-01-01
Section
Articles