தொல்காப்பியரின் பலபொருள் ஒருசொல் பொருண்மைச் சிக்கல் தீர்வுகள் : அமைப்பு மொழியியல் விளக்கம்

Tolkappiyar’s Solutions for Polysemy and Homonymy Semantic Ambiguity: A Structural Linguistics Explanation

  • T Mohanraj Research Scholar, Department of Literature, Tamil University, Thanjavur, Tamil Nadu, India
Keywords: Tamil Grammer, Tolkappiyam, Disambigutiy, Structural Linguistics, Paradigmatic Relatioan, Syntagmatic Relation

Abstract

Structural Linguistics explains that the words of any language have paradigmatic and syntagmatic relations between them. Tolkappiyar seems to have known about this relationship in his time. This article establishes that Tolkappiyar utilized this knowledge of two types of relations between words in providing solutions to the semantic ambiguity of Polysemy and Homonymy words in Tamil.

Published
2020-07-01
Statistics
Abstract views: 450 times
PDF downloads: 78 times
Section
Articles